WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI iDEALS VIRTUAL DATA ROOM | iDeals Virtual Data Room

WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI iDEALS VIRTUAL DATA ROOM

UWAGA: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ. PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ JEJ WARUNKI PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY I (LUB) APLIKACJI. UMOWA DOTYCZY RELACJI UŻYTKOWNIKA Z iDEALS ORAZ KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW I USŁUG OKREŚLONYCH NIŻEJ, UDOSTĘPNIANYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ iDEALS. PROSIMY O ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZYJĘCIA WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSPOMNIANE WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

WARUNKI UŻYTKOWANIA OBEJMUJĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI iDEALS OPUBLIKOWANĄ NA STRONIE https://www.idealsvdr.com/privacy/, KTÓRA ZOSTAJE WŁĄCZONA DO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I STANOWI ICH CZĘŚĆ. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, W TYM POLITYKI PRYWATNOŚCI iDEALS.

Akceptacja Warunków użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania (dalej „Umowa”„Warunki użytkowania”) stanowią umowę prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem będącym osobą fizyczną lub prawną („Państwo” lub „Użytkownik”) a grupą spółek iDeals, w tym iDeals Solutions Group Limited, iDeals Solutions Group, iDeals Solutions Operations Limited i jej spółkami powiązanymi (zwanymi dalej łącznie „iDeals”) wymienionymi w umowie dostawy aplikacji iDeals Virtual Data Room („iDeals”) dotyczącej Produktów i Usług określonych niżej. iDeals udostępnia niniejszą witrynę (www.idealsvdr.com), a także wszystkie inne domeny iDeals zawarte w tej witrynie („Witryna”) i (lub) niniejsze oprogramowanie dostarczone przez iDeals w celu oferowania usług związanych z Witryną i korzystania z niego na urządzeniach z systemami Microsoft Windows i Apple iOS oraz pobrania z Witryny i sklepu Apple Store („Aplikacja”), m.in. wszystkie informacje, grafikę, dokumenty, teksty, produkty, Produkty i Usługi (zgodnie z definicją tych terminów podaną niżej) oraz wszystkie inne elementy Witryny i (lub) Aplikacji, a także wszystkie produkty oferowane w Witrynie oraz Produkty i Usługi obsługiwane za pośrednictwem Witryny i (lub) Aplikacji, do użytku przez Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Uzyskując dostęp do Witryny i (lub) Aplikacji i korzystając z niej, korzystając z Produktów i Usług iDeals i (lub) pobierając bądź kupując produkty iDeals, Użytkownik akceptuje Warunki użytkowania, a także wszelkie warunki zawarte i (lub) wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie dodatkowe warunki określone w Witrynie i (lub) Aplikacji i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Jeśli Użytkownik NIE akceptuje wszystkich Warunków użytkowania, NIE powinien korzystać z Witryny i (lub) Aplikacji. Jeśli Użytkownik NIE akceptuje dodatkowych, szczególnych warunków dotyczących konkretnych Treści (zdefiniowanych niżej) lub konkretnych transakcji zawartych za pośrednictwem Witryny i (lub) Aplikacji, NIE powinien korzystać z tej części Witryny i (lub) Aplikacji, która zawiera takie Treści, lub za pośrednictwem których takie transakcje mogą być zawierane, a także NIE powinien korzystać z takich Treści ani zawierać takich transakcji. Ponadto, korzystając z wszelkich obecnych bądź przyszłych produktów lub usług iDeals bądź odwiedzając witryny iDeals lub jej spółek powiązanych, czy też uzyskując produkty lub usługi iDeals bądź jakiejkolwiek firmy powiązanej z iDeals, nieodpłatnie lub odpłatnie, bez względu na to, czy stanowią one część Witryny i (lub) Aplikacji, Użytkownik podlega wytycznym i warunkom obowiązującym w przypadku takich usług bądź firm.

iDeals może zmienić Warunki użytkowania w dowolnym momencie za powiadomieniem przekazanym za pomocą jednej lub kilku poniższych metod: za pośrednictwem Witryny i (lub) Aplikacji podczas logowania się lub po zalogowaniu się do Konta osobistego (zgodnie z poniższą definicją) Użytkownika; wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika podczas konfiguracji Konta osobistego; lub listownie na adres podany w Koncie osobistym Użytkownika. Nieprzekazanie dokładnych bądź aktualnych danych kontaktowych przez Użytkownika lub nieaktualizowanie takich danych nie ogranicza obowiązku Użytkownika w zakresie przestrzegania Warunków użytkowania (z późniejszymi zmianami). Prosimy regularnie sprawdzać Warunki użytkowania publikowane w Witrynie i (lub) Aplikacji, aby zapoznać się z wszystkimi warunkami dotyczącymi korzystania przez Państwa z Witryny i (lub) Aplikacji. Ponadto mogą mieć zastosowanie szczególne warunki dotyczące konkretnych treści, produktów, materiałów, usług lub informacji niestworzonych przez Użytkownika, a zawartych w Witrynie i (lub) Aplikacji lub dostępnych za ich pośrednictwem („Treści”) bądź transakcji zawieranych za pośrednictwem Witryny i (lub) Aplikacji. Takie szczególne warunki mogą stanowić uzupełnienie Warunków użytkowania lub, gdy są one niezgodne z Warunkami użytkowania, takie szczególne warunki zastępują Warunki użytkowania wyłącznie w zakresie, w jakim treść lub intencja takich szczególnych warunków są niezgodne z Warunkami użytkowania.

iDeals zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji w Treściach Witryny i (lub) Aplikacji bądź w odniesieniu do nich lub w ich formacie, w każdej chwili bez uprzedzenia. iDeals zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub ograniczenia dostępu do Witryny i (lub) Aplikacji bądź jakiejkolwiek ich części z dowolnej przyczyny i według własnego uznania.

Opis Produktów i Usług

iDeals umożliwia użytkownikom udostępnianie poufnych plików za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji internetowej, w której nie ma ograniczeń występujących w przypadku fizycznych biur danych (ang. data room), jak również za pośrednictwem Aplikacji. Zasadniczo iDeals oferuje klientom efektywne, zaawansowane, bezpieczne i łatwe w obsłudze wirtualne biuro danych (ang. virtual data room). Główne cechy systemu:

 • cały ruch między witryną i autoryzowanym użytkownikiem jest szyfrowany i w wysokim stopniu zabezpieczony 256-bitowym protokołem SSL;
 • każdy dokument lub folder można przeglądać, wydrukować lub zapisać w bezpiecznym lub oryginalnym formacie;
 • każdy dokument lub folder ma unikalny numer;
 • każdy dokument może zostać omówiony przez użytkowników i (lub) administratorów;
 • aktywność wszystkich użytkowników jest rejestrowana i może być monitorowana przez administratora;
 • aplikacje zbiorczego przekazywania/pobierania umożliwiają klientom przekazywanie/pobieranie dużej liczby dokumentów w ramach jednej sesji;
 • OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) zeskanowanych dokumentów lub obrazów umożliwia pełnotekstowe wyszukiwanie w prawie wszystkich dokumentach.

Korzystanie z Produktów i Usług przez Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Produktów i Usług wyłącznie w celach dozwolonych w Warunkach użytkowania, jak również we wszelkich obowiązujących przepisach, regulacjach lub ogólnie przyjętych praktykach bądź wytycznych we właściwych jurysdykcjach. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu (ani nie podejmować prób uzyskania dostępu) do Produktów i Usług w sposób inny niż sposób udostępniony przez iDeals. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Produktów i Usług w sposób zautomatyzowany, a także nie prowadzić żadnej działalności, która wpływa na lub zakłóca funkcjonowanie Produktów i Usług (lub serwerów i sieci połączonych z Produktami i Usługami).

iDeals wdroży wszelkie dostępne, niezbędne i handlowo uzasadnione środki, aby zagwarantować, w maksymalnym możliwym zakresie, że Witryna i (lub) Aplikacja będą działać, a Produkty i Usługi będą dostarczane lub świadczone bez wad bądź niedociągnięć. Jednak Użytkownik musi uznać i zaakceptować, że żaden system komputerowy czy informatyczny nie jest bezwzględnie niepodatny na zagrożenia i inne czynniki. Użytkownik uznaje, że iDeals nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niego za jakiekolwiek luki wykryte w zabezpieczeniach i że usunie je w zasadnym terminie. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać luk w zabezpieczeniach ani wad procedur bezpieczeństwa i mechanizmów kontroli bezpieczeństwa Witryny i (lub) Aplikacji w celu uszkodzenia komputera lub systemu informatycznego iDeals oraz innych użytkowników Witryny i (lub) Aplikacji bądź w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do informacji przechowywanych w takim systemie/systemach. Takie działania będą skutkować naruszeniem prawa cywilnego lub karnego i stanowią podstawę do wszczęcia właściwych działań prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się, że jeśli wykryje jakąkolwiek lukę w zabezpieczeniach lub wadę, niezwłocznie zgłosi taką lukę lub wadę, wysyłając wiadomość e-mail na adres security@idealscorp.com, a także zachowa wszelkie informacje dotyczące wykrycia takiej luki lub wady w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich osobom trzecim. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się:

 1. nie udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania się w iDeals, które zostały przypisane do niego indywidualnie; samo naruszenie tego zobowiązania może skutkować bezpośrednią odpowiedzialnością Użytkownika w przypadku wyodrębnienia Treści użytkownika w innych celach lub przekazania ich nieupoważnionym osobom;
 2. nie wpływać na korzystanie ani nie zakłócać korzystania przez innych użytkowników z Witryny i (lub) Aplikacji, Produktów i Usług lub powiązanych bądź połączonych witryn;
 3. nie przekazywać, nie publikować ani nie przesyłać w inny sposób za pośrednictwem Witryny i (lub) Aplikacji bądź Produktów i Usług, żadnych wirusów lub innych szkodliwych, zakłócających bądź destrukcyjnych plików;
 4. nie tworzyć fałszywej tożsamości;
 5. nie korzystać ani nie podejmować prób korzystania z Konta osobistego, hasła lub systemu innego użytkownika bez zgody iDeals;
 6. nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Treści lub Treści użytkownika, do przeglądania których Użytkownik nie jest uprawniony;
 7. nie zakłócać funkcjonowania ani nie wpływać na bezpieczeństwo Witryny, Aplikacji, Produktów i Usług, Treści, Treści użytkownika, zasobów systemowych, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych z lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny lub witryn powiązanych lub połączonych i (lub) Aplikacji ani nie uszkadzać powyższych w żaden inny sposób.

Treści użytkownika

W przypadku gdy Użytkownik zarejestruje się w iDeals zgodnie z Warunkami użytkowania (tj. stanie się posiadaczem Konta osobistego), może on przekazywać dane, informacje, materiały oraz dokumenty, w celu ich przechowywania za pośrednictwem Usługi, w związku ze swoimi Kontami osobistymi („Treści użytkownika”). Zgodnie z postanowieniami Warunków użytkowania i obowiązujących przepisów prawa Treści użytkownika mogą być wykorzystywane w dowolny sposób dozwolony przez Użytkownika lub osobę będącą administratorem Projektu (menedżerem transakcji) („Administrator Projektu” lub „Menedżer transakcji”) dla grupy roboczej Użytkownika. Użytkownik ma wyłączny obowiązek omówić z innymi osobami ze swojej grupy roboczej i ustalić z nimi ograniczenia (jeśli dotyczy) w zakresie korzystania przez Użytkownika z Treści użytkownika udostępnianych w ramach jego grupy roboczej. Jeśli Użytkownik uzyska nieupoważniony dostęp do materiałów opracowanych lub wykorzystywanych przez osoby spoza jego grupy roboczej w związku z Usługą iDeals, nie ma on prawa w jakikolwiek sposób korzystać z takich materiałów. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że iDeals nie ponosi odpowiedzialności, za zmodyfikowanie, zniszczenie, uszkodzenie, skopiowanie lub rozpowszechnienie jego Treści użytkownika przez członków grupy roboczej Użytkownika, inne osoby, którym Użytkownik zezwolił na dostęp do swoich Treści użytkownika, lub inne osoby trzecie.

iDeals nie jest właścicielem Treści użytkownika i nie będzie monitorować, edytować ani ujawniać żadnych informacji dotyczących Użytkownika lub jego Konta osobistego, m.in. Treści użytkownika, bez jego uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach użytkowania lub Polityce prywatności. Ponadto iDeals nie przegląda, nie kontroluje, nie edytuje ani nie monitoruje żadnych Treści użytkownika przechowywanych przez Użytkownika lub innego użytkownika Produktów i Usług, w szczególności w celu wykrywania wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych podobnych infekujących lub destrukcyjnych programów. iDeals zastrzega sobie prawo do odmowy, dezaktywacji lub zablokowania, wyłącznie według własnego uznania, dostępu do Treści użytkownika przechowywanych na serwerach iDeals, które zgodnie z wiedzą iDeals mogą być niezgodne z prawem lub mogą naruszać Warunki użytkowania, jednak nie ma takiego obowiązku.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę informacji na swoim komputerze lub innych swoich urządzeniach, np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizację swoich aplikacji, ochronę swoich plików za pomocą hasła i niezezwalanie osobom trzecim na dostęp do swojego komputera. Użytkownik jest świadomy, że Produkty i Usługi iDeals przechowują Treści użytkownika, które nie nadają się już do użytku wskutek ich uszkodzenia przez wirusy, usterek oprogramowania lub z innych przyczyn. W związku z powyższym Użytkownik może wysyłać/chronić pliki, które nie nadają się już do użytku.

Hasła i zabezpieczenia Konta osobistego Użytkownika

Firma iDeals wymaga utworzenia przez Użytkownika Konta osobistego w iDeals („Konto osobiste”) w celu korzystania z jej Produktów i Usług, i może również niekiedy udostępniać mu dodatkowe kody lub hasła niezbędne w celu uzyskania dostępu do i korzystania z niektórych innych funkcji Witryny lub Aplikacji. Tworząc swoje Konto osobiste, Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, a także do niezwłocznego aktualizowania takich informacji. W przypadku gdy iDeals zacznie podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, iDeals ma prawo zawiesić lub zablokować korzystanie przez Użytkownika z Produktów i Usług oraz jego Konta osobistego i (lub) zawiesić lub zablokować dostęp do Witryny i (lub) Aplikacji. Użytkownik wybiera osobiste, niezbywalne hasło. Konta osobiste nie mogą być „wspólne” ani używane przez więcej niż jedną osobę. Po zaakceptowaniu Warunków użytkowania przez Użytkownika i akceptacji rejestracji Konta osobistego przez iDeals Konto osobiste Użytkownika zostanie utworzone. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za całą aktywność na własnym Koncie osobistym i za swoje hasło, niezależnie od tego, czy Użytkownik zezwolił na taką aktywność.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności (https://www.idealsvdr.com/privacy/), która opisuje, w jaki sposób dane osobowe („Dane osobowe”) są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, administrowane i przechowywane przez iDeals. Użytkownik uznaje i jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy wszystkich nazw użytkownika i haseł powiązanych z każdym Kontem osobistym wykorzystywanym przez niego w celu uzyskania dostępu do Produktów i Usług. Ponadto Użytkownikowi nigdy nie wolno korzystać z Konta osobistego osoby trzeciej bez zgody takiego posiadacza Konta osobistego. iDeals nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z lub związane z kradzieżą bądź przywłaszczeniem nazwy użytkownika i hasła Użytkownika oraz jego Treści użytkownika, ujawnieniem jego nazwy użytkownika lub hasła bądź jego zgodą na używanie jego nazwy użytkownika lub hasła przez osoby trzecie. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez iDeals lub inną stronę wynikające z używania jego Konta osobistego bądź hasła przez osoby trzecie. W przypadku gdy Użytkownik wykryje niedozwolone użycie swojego hasła lub Konta osobistego, prosimy o niezwłoczny kontakt z iDeals na adres e-mail: security@idealscorp.com.

Bezpieczeństwo Treści użytkownika

iDeals dołoży wszelkich uzasadnionych handlowo starań w celu ograniczenia dostępu do Treści użytkownika należących do Użytkownika do grona osób uzyskujących dostęp do takich Treści użytkownika przy użyciu Konta osobistego i hasła Użytkownika. Jednak żaden chroniony hasłem system przechowywania i pobierania danych nie może być całkowicie bezpieczny. W związku z powyższym, niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nieupoważniona osoba trzecia może uzyskać dostęp do danych i plików przechowywanych przez Użytkownika na Koncie osobistym, a także przeglądać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać je.

Informacje i materiały udostępniane przez Użytkownika

Wszystkie materiały, dokumenty, powiadomienia lub informacje przekazywane do Witryny i (lub) Aplikacji, wysyłane za jej pośrednictwem lub przechowywane w Witrynie i (lub) Aplikacji przez Użytkownika („Treści użytkownika”) podlegają postanowieniom Polityki prywatności iDeals i Warunkom użytkowania. Zabezpieczenie Treści użytkownika jest bardzo ważne dla iDeals.

Okres obowiązywania

Okres obowiązywania Warunków użytkowania („Okres obowiązywania”) zaczyna się z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Witryny i (lub) Aplikacji bądź Produktów i Usług i będzie trwać bezterminowo, chyba że iDeals zakończy go w inny sposób na podstawie pisemnego wypowiedzenia. iDeals wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wycofania wszystkich Produktów i Usług lub ich części w każdej chwili, a także może zakończyć korzystanie z Produktów i Usług przez Użytkownika w dowolnym momencie. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, niniejsze Warunki użytkowania zostaną rozwiązane automatycznie, w przypadku gdy Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z ograniczeń lub innych wymogów przewidzianych w niniejszym dokumencie. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Warunków użytkowania Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego zaprzestania korzystania z Witryny i (lub) Aplikacji oraz Produktów i Usług, w szczególności ze znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich i innej własności intelektualnej iDeals.

Z CHWILĄ ROZWIĄZANIA NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE JUŻ MÓGŁ W ŻADEN SPOSÓB KORZYSTAĆ Z WITRYNY ANI PRODUKTÓW I USŁUG.

Łącza do innych witryn i materiałów osób trzecich

Niniejsza Witryna i (lub) Aplikacja mogą udostępniać łącza do innych witryn i (lub) produktów i usług osób trzecich, które nie są kontrolowane przez iDeals (zwanych łącznie „Materiałami osób trzecich”). iDeals nie ponosi odpowiedzialności za treść takich Materiałów osób trzecich. iDeals udostępnia tego typu łącza wyłącznie dla wygody użytkowników Witryny i (lub) Aplikacji, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza do Materiałów osób trzecich nie stanowi rekomendacji przez iDeals treści, produktów ani usług w ramach takich Materiałów osób trzecich. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako udzielenie Użytkownikowi jakichkolwiek praw lub licencji w odniesieniu do takich Materiałów osób trzecich ani jako udzielenie prawa do korzystania z takich Materiałów osób trzecich.

Wersja językowa Warunków użytkowania

W przypadku gdy firma iDeals udostępniła Użytkownikowi tłumaczenie angielskiej wersji językowej Warunków użytkowania na inny język, Użytkownik uznaje, że tłumaczenie jest mu udostępniane jedynie dla wygody i że stosunki Użytkownika z iDeals reguluje angielska wersja językowa Warunków użytkowania. W razie sprzeczności między angielską wersją językową Warunków użytkowania i jej tłumaczeniem angielska wersja językowa jest rozstrzygająca.

Własność intelektualna

Prawa autorskie, znak towarowy i wszystkie pozostałe prawa własności do Witryny i (lub) Aplikacji, Treści (w szczególności oprogramowania, usług, plików audio, plików wideo, tekstów i zdjęć) i (lub) Produktów i Usług należą do firmy iDeals i (lub) jej licencjodawców. O ile postanowienia niniejszego dokumentu nie stanowią wyraźnie inaczej lub o ile iDeals nie wyrazi zgody na piśmie, wszelkie prawa do Witryny, Treści i (lub) Produktów i Usług, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Użytkownikowi nie wolno kopiować, ponownie publikować, zagnieżdżać, udostępniać do pobrania, przesyłać, modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, cedować, dystrybuować, udzielać licencji, udzielać sublicensji, odtwarzać ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie Treści, Witryny i (lub) Aplikacji, jej produktów lub Produktów i Usług.

Niniejszym iDeals zrzeka się wszelkich praw do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, praw z patentów, praw do nazw domen lub udziałów w innej własności intelektualnej osób trzecich. Wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich wspomniane w niniejszym dokumencie, w szczególności Materiały osób trzecich lub udostępnione w inny sposób w Witrynie i (lub) Aplikacji, należą do ich prawnych właścicieli. Firma iDeals zrzeka się udziałów własnościowych w prawach własności intelektualnej innych niż jej własne prawa własności intelektualnej.

Gwarancje i wyłączenia

WSZYSTKIE TREŚCI I (LUB) PRODUKTY I USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE I ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NINIEJSZYM iDEALS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY I (LUB) APLIKACJI, PRODUKTÓW I USŁUG BĄDŹ TREŚCI. iDEALS NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ WITRYNY I APLIKACJI, TREŚCI LUB PRODUKTÓW I USŁUG. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PODCZAS ICH TRANSMISJI LUB W INNY SPOSÓB. iDEALS NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA I APLIKACJA, TREŚCI LUB SERWERY, NA KTÓRYCH NINIEJSZA WITRYNA I APLIKACJA SĄ UDOSTĘPNIANE, BĄDŹ ELEKTRONICZNE POWIADOMIENIA WYSYŁANE PRZEZ iDEALS NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. O ile iDeals nie ustali inaczej na piśmie, wykonawcy, przedstawiciele, sprzedawcy lub dystrybutorzy iDeals bądź inne osoby trzecie nie mają prawa do wprowadzania zmian do niniejszej ograniczonej gwarancji ani do oferowania żadnych dodatkowych gwarancji.

KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BĄDŹ POBIERANIE LUB KORZYSTANIE W INNY SPOSÓB Z JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB APLIKACJI ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE ZA JEGO ZGODĄ NA PONOSZENIE WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI. iDEALS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY KOMPUTEROWE ANI INNE PODOBNE KODY PROGRAMÓW POBRANE NA KOMPUTER UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB APLIKACJI BĄDŹ W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI I USŁUGAMI LUB PRODUKTAMI OFEROWANYMI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB APLIKACJI. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, UDZIELONA USTNIE LUB PISEMNIE, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD iDEALS LUB Z WITRYNY BĄDŹ APLIKACJI NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE USTANOWIONA W WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

Niniejsza Witryna i (lub) Aplikacja mogą zawierać odniesienia do określonych Produktów i Usług iDeals, które mogą być niedostępne w danym kraju. Tego typu odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują, że takie Produkty lub Usługi będą kiedykolwiek dostępne w danym kraju.

Użytkownik jest świadomy i uznaje, że korzystając z niniejszej Witryny i (lub) Aplikacji oraz Produktów i Usług w nich udostępnianych, może być narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe, i że, w związku z powyższym korzysta z Witryny lub Aplikacji oraz Produktów i Usług na własne ryzyko.

W ŻADNYM WYPADKU ANI FIRMA iDEALS, ANI JEJ SPÓŁKI POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, KARNYCH, SPECJALNYCH LUB UBOCZNYCH (W SZCZEGÓLNOŚCI ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY ZAMÓWIEŃ, KONTRAKTÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI); W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB APLIKACJI BĄDŹ TREŚCI, PRODUKTÓW, PRODUKTÓW I USŁUG; OŚWIADCZENIAMI LUB DZIAŁANIAMI OSÓB TRZECICH SKŁADANYMI LUB DOKONYWANYMI W WITRYNIE I (LUB) APLIKACJI LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY I (LUB) APLIKACJI; NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM DO DANYCH UŻYTKOWNIKA BĄDŹ ZMIANĄ TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; WYSŁANYMI LUB ODEBRANYMI BĄDŹ NIEWYSŁANYMI LUB NIEODEBRANYMI INFORMACJAMI; NIEMOŻNOŚCIĄ PRZECHOWYWANIA DANYCH; UTRATĄ DANYCH; UTRATĄ LUB USZKODZENIEM PLIKÓW; UTRATĄ LUB USZKODZENIEM TREŚCI; OPÓŹNIENIAMI LUB PRZERWAMI W DOSTAWACH LUB ŚWIADCZENIU PRODUKTÓW I USŁUG UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE LUB APLIKACJI, NAWET JEŚLI FIRMA iDEALS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. JAKIEKOLWIEK POWÓDZTWO PRZECIWKO iDEALS DOTYCZĄCE WITRYNY I (LUB) APLIKACJI LUB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ I (LUB) APLIKACJĄ MUSI ZOSTAĆ WNIESIONE I ZGŁOSZONE DO iDEALS W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE JEDNEGO (1) ROKU OD DNIA WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY TAKIEGO POWÓDZTWA.

W niektórych jurysdykcjach wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczeń jest niedozwolone. W związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do Użytkownika.

Zapewnienia Użytkownika

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZAPEWNIA, ŻE: (i) WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NIEGO iDEALS W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ SĄ PRAWDZIWE, DOKŁADNE, POPRAWNE I AKTUALNE; (ii) POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH W CELU ZAWARCIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA; (iii) JEST PEŁNOLETNI W ŚWIETLE PRAWA SWOJEGO KRAJU, CO POZWALA MU ZAWRZEĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ Z iDEALS; (iv) UZYSKA WSZYSTKIE WYMAGANE ZEZWOLENIA RZĄDOWE NIEZBĘDNE W CELU SPEŁNIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG; (v) BĘDZIE WYKONYWAŁ WSZYSTKIE SWOJE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM; ORAZ (vi) JEGO TREŚCI REDAKCYJNE, TEKSTY, GRAFIKA, TREŚCI AUDIOWIZUALNE I INNE TREŚCI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH WITRYNY LUB APLIKACJI, KTÓRE NIE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ iDEALS ANI NIE POCHODZĄ Z WITRYNY LUB APLIKACJI (1) NIE NARUSZAJĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; (2) NIE SĄ ZNIESŁAWIAJĄCE, OSZCZERCZE ANI NIEPRZYZWOITE; (3) NIE SKUTKUJĄ OSZUSTWEM WOBEC KONSUMENTÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA PRODUKT, NARUSZENIEM UMOWY, KTÓREJ UŻYTKOWNIK JEST STRONĄ, ANI SZKODĄ DLA OSÓB TRZECICH; (4) NIE PROMUJĄ PRZEMOCY ANI NIE ZAWIERAJĄ WYPOWIEDZI SZERZĄCYCH NIENAWIŚĆ; (5) NIE NARUSZAJĄ OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, USTAW, ROZPORZĄDZEŃ LUB PRZEPISÓW ANI (6) NIE ZAWIERAJĄ TREŚCI TYLKO DLA DOROSŁYCH I NIE PROMUJĄ NIELEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI.

Informacje zwrotne

Użytkownik może od czasu do czasu zgłaszać propozycje i uwagi lub przekazywać inne informacje zwrotne do iDeals dotyczące produktów, materiałów, oprogramowania lub informacji dostarczanych przez iDeals (zwane dalej „Informacjami zwrotnymi”). Użytkownik uznaje, że przekazywanie wszelkich Informacji zwrotnych jest i będzie całkowicie dobrowolne, i że w przypadku braku odrębnej umowy, nie będzie skutkować dla iDeals obowiązkiem zachowania ich poufności. Jednak iDeals nie będzie ujawniać źródła Informacji zwrotnych bez zgody osoby przekazującej takie informacje. iDeals może ujawniać i wykorzystywać takie Informacje zwrotne według własnego uznania, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika. Jednak powyższe nie wpływa na obowiązki każdej ze stron Warunków użytkowania w odniesieniu do informacji chronionych na mocy polityk prywatności iDeals zamieszczonych w Witrynie i Aplikacji.

Informacja i procedura dotycząca zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Zgodnie ze swoimi zasadami iDeals odpowiada na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi prawami w zakresie własności intelektualnej. Jeśli Użytkownik uzna, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy przesłać do iDeals właściwe powiadomienie na piśmie, zawierające poniższe informacje. (Uwaga: niniejsza procedura dotyczy wyłącznie powiadamiania iDeals i jej spółek powiązanych o naruszeniu praw autorskich Użytkownika do materiałów chronionych prawem autorskim).

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do dokonywania czynności w imieniu właściciela praw autorskich
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które w opinii Użytkownika zostało naruszone
 • Lokalizacja materiału naruszającego w opinii Użytkownika jego prawa autorskie w Witrynie lub Aplikacji
 • Adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika
 • Oświadczenie Użytkownika o swoim przekonaniu w dobrej wierze, że wykorzystanie dzieła będącego przedmiotem sporu nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani przez prawo
 • Oświadczenie Użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje zawarte w jego powiadomieniu są dokładne, oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich albo został upoważniony do dokonywania czynności w imieniu właściciela praw autorskich

Oprogramowanie

Zarówno Oprogramowanie, jak i dołączona do niego dokumentacja udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny i Aplikacji stanowią dzieło iDeals chronione prawem autorskim. Użytkownik ma obowiązek zaakceptować postanowienia właściwej umowy licencyjnej użytkownika końcowego lub właściwej umowy dotyczącej świadczenia usług, która towarzyszy Oprogramowaniu lub jest do niego dołączona, przed skorzystaniem z Produktów i Usług udostępnianych przez iDeals za pośrednictwem Witryny i Aplikacji.

O ile Warunki użytkowania lub właściwa umowa licencyjna użytkownika końcowego bądź właściwa umowa dotycząca świadczenia usług nie stanowią wyraźnie inaczej lub o ile iDeals nie uzna inaczej na piśmie, Użytkownik nie może użytkować, kopiować, ponownie publikować, zagnieżdżać, emulować, klonować, pobierać, przesyłać, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, cedować, modyfikować, rozpowszechniać, udzielać licencji, udzielać sublicencji, dekompilować, dezasemblować, tworzyć utworów pochodnych, odtwarzać w inny sposób ani dokonywać transferu licencjonowanego programu lub jakiegokolwiek podzestawu Witryny i Aplikacji, oraz Produktów lub Usług. Takie niedozwolone użycie będzie skutkować natychmiastowym i automatycznym zablokowaniem przez iDeals korzystania przez Użytkownika z Produktów i Usług, i może skutkować wszczęciem postępowania karnego i (lub) cywilnego.

GWARANCJE, JEŚLI ZOSTANĄ UDZIELONE, DOTYCZĄCE TAKIEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH WE WŁAŚCIWEJ UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB W UMOWIE DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG. NINIEJSZYM iDEALS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DALSZE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE DOWOLNEJ NATURY, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.

Nie ograniczając powyższego postanowienia, iDeals nie gwarantuje, że: Produkty i Usługi spełnią wymagania Użytkownika; Produkty i Usługi będą dostarczane lub świadczone bez przerw, terminowo, w bezpieczny sposób lub bez błędów; wyniki, które można uzyskać, korzystając z usług lub materiałów, będą efektywne, dokładne lub niezawodne; jakość Produktów lub Usług zakupionych przez Użytkownika lub udostępnionych mu za pośrednictwem Witryny i Aplikacji spełni jego oczekiwania; wszelkie błędy oprogramowania pozyskanego z Witryny i Aplikacji lub użytkowanego za ich pośrednictwem bądź wady Witryny i Aplikacji lub Produktów bądź Usług zostaną naprawione.

Aktualizacje oprogramowania

Produkty i Usługi, z których Użytkownik korzysta, mogą automatycznie pobierać i instalować aktualizacje z iDeals. Takie aktualizacje mają na celu poprawę, udoskonalenie i dalszy rozwój Produktów i Usług, i mogą przybrać postać poprawek błędów, ulepszonych funkcji, nowych modułów oprogramowania i zupełnie nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji (i zezwala iDeals na dostarczanie ich Użytkownikowi) w ramach korzystania przez niego z Produktów i Usług.

Sekcje edytowane publicznie

Witryna może zawierać strony lub sekcje, które są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Witrynę i mogą być przez nie edytowane, w szczególności fora i komentarze („Sekcje edytowane publicznie”). Wszelkie uwagi, komentarze, pomysły, propozycje, koncepcje lub inne materiały zamieszczane w Sekcjach edytowanych publicznie stają się własnością iDeals i iDeals może korzystać z takich materiałów w dowolnym celu bezterminowo, m.in. we wszystkich mediach znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe w Sekcjach edytowanych publicznie według własnego uznania, ponieważ takie dane mogą być gromadzone przez osoby trzecie. Wykorzystywanie danych osobowych opublikowanych w Sekcjach edytowanych publicznie, a także opcje Użytkownika dotyczące wykorzystywania przez nas takich informacji podlegają postanowieniom Polityki prywatności iDeals opublikowanej w Witrynie.

iDeals zastrzega sobie prawo do modyfikowania i (lub) usuwania wiadomości publikowanych w Sekcjach edytowanych publicznie według własnego uznania, w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, w szczególności materiałów, które w opinii iDeals:

 • (A) mogą być oszczercze, zniesławiające lub mogą naruszać prywatność bądź są nieprzyzwoite, pornograficzne, obelżywe lub zawierają pogróżki;
 • (B) mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu lub osoby;
 • (C) mogą naruszać obowiązujące prawo lub wspierać nielegalną działalność;
 • (D) stanowią reklamę lub mają na celu pozyskanie środków finansowych bądź pozyskanie towarów, usług, reklamodawców lub sponsorów bądź są w inny sposób związane z działalnością handlową;
 • (E) zakłócają normalny dialog lub działają inaczej w sposób, który wpływa na zdolność innych osób do uczestniczenia w działaniach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryn iDeals;
 • (F) zawierają programy, które mogą zawierać wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy komputerowe mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź telekomunikacji;
 • (G) naruszają zasady lub przepisy ustanawiane okresowo i dotyczące korzystania z Witryny lub sieci połączonych z Witryną, lub
 • (H) zawierają łącza do innych witryn zawierających treści, które odpowiadają opisowi podanemu w pkt (A) do (H) wyżej.

Niezgodne z prawem lub niedozwolone użytkowanie

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny i Aplikacji w celach niezgodnych z prawem, niedozwolonych na mocy Warunków użytkowania lub też w sposób, który zakłóca lub stanowi próbę zakłócenia prawidłowego działania Witryny i Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny i Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, dezaktywować, przeciążyć lub niekorzystnie wpłynąć na Witrynę i Aplikację, lub który przeszkadza osobom trzecim w korzystaniu z Witryny i Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z oprogramowania osób trzecich, które przechwytuje, „wydobywa” lub w inny sposób gromadzi informacje z lub za pośrednictwem Witryny i Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno pozyskiwać ani podejmować prób pozyskiwania materiałów lub informacji za pośrednictwem środków nieudostępnionych celowo przez iDeals wszystkim użytkownikom Witryny i Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno inicjować, pomagać ani uczestniczyć w ataku na jakikolwiek serwer iDeals ani próbować zakłócać pracy serwerów iDeals w inny sposób. KAŻDA PRÓBA PODJĘTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, MAJĄCA NA CELU USZKODZENIE SERWERÓW iDEALS LUB ZAKŁÓCENIE LEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI iDEALS, STANOWI NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO, A W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY LUB UDZIELANIA POMOCY W CELU PRZEPROWADZENIA TAKIEGO ATAKU iDEALS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD KAŻDEGO DOPUSZCZAJĄCEGO SIĘ TEGO TYPU NARUSZENIA UŻYTKOWNIKA W PEŁNYM PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Niniejszym Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić firmę iDeals, jej spółki powiązane, członków kadry kierowniczej, członków zarządu, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności, m.in. z obowiązku uiszczenia uzasadnionych kosztów prawnych uznanych prawomocnie za należne na mocy wyroku właściwego sądu bezpośrednio z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, powództw, pozwów, arbitrażu lub innego postępowania wszczętego przez osobę trzecią, w tym przez agencję lub podmiot rządowy, która to odpowiedzialność wynika z Treści użytkownika, jakie Użytkownik przekazuje, publikuje lub przesyła za pośrednictwem Witryny, lub naruszenia Warunków użytkowania przez Użytkownika.

Ochrona prywatności

iDeals szanuje prywatność Użytkownika i dba o prawidłowe wykorzystywanie i ochronę jego danych osobowych. Ważne informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Tworzenie łączy do niniejszej Witryny

Tworzenie łączy do Witryny jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad. Użytkownik może tworzyć łącza do strony głównej Witryny lub do innych stron Witryny. Jednak nie wolno mu stosować techniki „in-line linking” (lub „hot-linking”) ani zagnieżdżania („framing”). Nie wolno sugerować, że iDeals rekomenduje lub sponsoruje osoby lub podmioty tworzące takie łącza bądź ich witryny, produkty czy usługi. Nie wolno korzystać z własności intelektualnej iDeals, w szczególności ze znaków towarowych, nazw handlowych czy praw autorskich, bez uprzedniej pisemnej zgody iDeals. Ponadto Użytkownik ma obowiązek zawsze usunąć takie łącze na żądanie iDeals.

Zakończenie relacji Użytkownika z iDeals

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do chwili ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub iDeals, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeśli Użytkownik zechce rozwiązać umowę prawną z iDeals, może to zrobić, (a) powiadamiając iDeals o tym w dowolnym momencie i (b) zamykając swoje Konto osobiste dla wszystkich Produktów i Usług, z których Użytkownik korzysta, chyba że umowa prawna zawarta między Użytkownikiem i iDeals stanowi inaczej. Takie powiadomienie (wypowiedzenie) należy przesłać na adres e-mail: privacy@idealscorp.com. iDeals zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy prawnej z Użytkownikiem według własnego uznania.

Cesja

iDeals może w każdej chwili dokonać cesji lub przenieść wszystkie niniejsze Warunki użytkowania bądź ich część na dowolną osobę lub podmiot, za zgodą bądź bez zgody Użytkownika. Jednak Użytkownik nie może dokonać cesji ani przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody iDeals, a niedozwolona cesja i przeniesienie dokonane przez Użytkownika są nieważne i nieskuteczne.

Dostęp do usług

iDeals nie ponosi za to odpowiedzialności za niedostępność Witryny lub Aplikacji przez dowolny okres czasu lub w dowolnym momencie. iDeals nie udziela żadnych gwarancji dotyczących uzyskiwania dostępu do, wydajności lub dostępności Witryny lub Aplikacji bądź Produktów i Usług. Tymczasowe zawieszenie dostępu do Witryny lub Aplikacji bądź Produktów i Usług może nastąpić bez uprzedzenia i według naszego uznania, w szczególności w przypadku napraw, konserwacji, awarii systemu lub też z przyczyn niezależnych od nas. iDeals zastrzega sobie prawo do zawieszenia Produktów i Usług, niniejszej Witryny, Aplikacji lub jakiejkolwiek ich części. Użytkownik uznaje, że ani firma iDeals, ani jej dostawcy zewnętrzni nie ponoszą wobec niego odpowiedzialności z tytułu zakończenia, zawieszenia, przerwania lub opóźnienia realizacji jakichkolwiek Produktów i Usług w Witrynie lub Aplikacji, chyba że umowa dotycząca świadczenia usług zawarta między Użytkownikiem i iDeals stanowi inaczej.

Siła wyższa

iDeals nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku wydajności, opóźnień, błędów, utraty danych ani innych strat wynikających ze zdarzeń lub okoliczności niezależnych w uzasadnionym zakresie od iDeals.

Umowa dotycząca transakcji elektronicznych

Wszelkie transakcje realizowane w ramach lub za pośrednictwem Witryny, Aplikacji lub iDeals mogą, według naszego uznania, być prowadzone i realizowane drogą elektroniczną. Możemy rejestrować całą korespondencję prowadzoną za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji. Wszystkie dokumenty elektroniczne będą uznawane za wysłane, jeśli zostaną prawidłowo zaadresowane do odbiorcy, a dokument zostanie wprowadzony do systemu przetwarzania danych niekontrolowanego przez nadawcę, lub dokument zostanie wprowadzony do obszaru systemu przetwarzania danych kontrolowanego przez odbiorcę. Wszelkie dokumenty elektroniczne będą uznawane za odebrane, jeśli dany dokument zostanie wprowadzony do systemu przetwarzania danych, który odbiorca wyznaczył lub który wykorzystuje w celu odbierania takich elektronicznych dokumentów lub informacji, jakie zostały wysłane, w postaci możliwej do przetworzenia przez ten system, i z którego odbiorca jest w stanie pobrać taki dokument elektroniczny.

Rozdzielność postanowień

Niniejsze Warunki użytkowania będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli, z dowolnej przyczyny, jakiekolwiek postanowienie Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa w dowolnym zakresie, wtedy (a) takie postanowienie będzie interpretowane lub zostanie zmienione w uzasadnionym zakresie wymaganym w celu zapewnienia jego ważności, wykonalności i zgodności z pierwotną intencją takiego postanowienia, oraz (b) taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na inne postanowienia niniejszej Umowy.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii i są zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących kolizji przepisów prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (London Court of International Arbitration) w przypadku wszelkich roszczeń lub podstaw powództw wynikających z Warunków użytkowania bądź Witryny lub Aplikacji, albo z nimi związanych, pod warunkiem że taka wyłączność nie dotyczy powództw wszczętych lub wniesionych przez iDeals.

iDeals nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje żadnego ryzyka, w przypadku gdy z dowolnej przyczyny produkt bądź usługa udostępniane w Witrynie lub Aplikacji naruszają prawo krajowe jakiegokolwiek państwa. Użytkownicy Witryny lub Aplikacji korzystają z nich z własnej inicjatywy i mają obowiązek przestrzegać swoich krajowych przepisów prawnych.

Zapytania można przesyłać na adres: privacy@idealscorp.com. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności na stronie https://www.idealsvdr.com/privacy/

Copyright iDeals. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza Witryna, Aplikacja oraz dołączone produkty i dokumentacja stanowią własność spółki iDeals i (lub) jej licencjodawców i są one chronione na mocy praw autorskich i międzynarodowych umów dotyczących własności intelektualnej. Spółka iDeals i jej logo oraz wszystkie związane z nią nazwy produktów i usług, wzory i slogany stanowią znaki towarowe i (lub) zastrzeżone znaki towarowe spółki iDeals. Wszystkie pozostałe oznakowania produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność ich prawnych właścicieli. Wykorzystywanie znaków towarowych lub logo iDeals bądź osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody iDeals bądź właściwych prawnych właścicieli znaków towarowych jest surowo zabronione.